top of page
black_120x120_fav_cb_120x120_logomark_black.png

Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen
Gewoon Anders Coaching, met kvk-nummer 85416169, gevestigd in Veenendaal, is opgericht door José Vroemen. Gewoon Anders coaching biedt coaching en workshops aan kinderen en (jong)volwassenen.

 

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge- en schriftelijke overeenkomsten van of met Gewoon Anders Coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst: de coaching-sessies en workshops van 
Gewoon Anders Coaching, worden naar beste inzicht en vermogen verricht. Daarbij de zorgvuldigheid in acht nemend die van een WielwerkCoach verwacht mag worden.  De volwassenen zijn de cliënten. Gewoon Anders Coaching werkt in dienst van de belangen van de cliënt en volgens de rechten van de cliënt.

 

4. Investering en betalingsvoorwaarden
De actuele tarieven voor coaching en workshops staan vermeld op de website www.gewoonanders-coaching.nl en zijn  tevens telefonisch, per WhatsApp, en per mail, op te vragen bij Gewoon Anders Coaching.

Telefonisch overleg (circa 20 minuten per contact) en e-mailcontact is inbegrepen in een traject. 
Na een sessie wordt er middels een betaalverzoek of contant betaald. De prijzen op de website zijn exclusief btw (21 %). De cliënt ontvangt per mail een factuur. Bij het uitblijven van betaling is Gewoon Anders Coaching gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan. Tariefafwijkingen worden minimaal één maand vooraf aangekondigd.

 

5. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak
Gewoon Anders Coaching behoudt zich het recht, afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare. Indien de cliënt (om welke reden dan ook) verhinderd is, kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak, kosteloos worden geannuleerd. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het helemaal geen annulering heeft plaatsgevonden, is Gewoon Anders Coaching, gerechtigd 100% van het afspraak-tarief in rekening te brengen. In geval van ziekte, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, mogen afspraken korter dan 24 uur kosteloos geannuleerd worden.  Zowel de cliënt als Gewoon Anders Coaching kunnen de overeenkomst te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

 

6. Vertrouwelijkheid en privacy
Gewoon Anders Coaching, verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

 

7. Aansprakelijkheid
Gewoon Anders Coaching heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nooit een resultaatverplichting. Gewoon Anders Coaching, is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gewoon Anders Coaching is uitgegaan van de door cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Aansprakelijkheid voor in()directe schade is uitgesloten. 

 

8. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten tussen Gewoon Anders Coaching en de cliënt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Het Nederlands Recht van toepassing. Cliënten van Gewoon Anders Coaching kunnen schriftelijk een klacht indienen, bij jose@gewoonanders-coaching.nl  Tevens kunnen cliënten informatie opvragen of melden bij www.landelijkmeldpunt.nl.

 

9. Afgesproken tarief
Het afgesproken tarief bedraagt, voor particulieren 65 euro (exclusief btw), per coaching-sessie. De sessie duurt een uur tot anderhalf uur. Het afgesproken tarief bedraagt, docenten 65 euro (exclusief btw), per coaching-sessie. De sessie duurt een uur. Het afgesproken tarief voor docent-coaching, betaald door de werkgever bedraagt 85 euro (exclusief btw), Het afgesproken tarief bedraagt, voorleerlingen en studenten, 40 euro (exclusief btw), per coaching-sessie. Een sessie duurt een uur. Het afgesproken tarief voor een Reis is Verbinding betreft 175 euro per persoon (exclusief btw).   Het afgesproken tarief voor een workshop-reeks (10 sessies) bedraagt 500 euro (exclusief btw) en dient bij aanvang van coaching geheel worden voldaan.

                                                                                         
10. Privacyverklaring Gewoon Anders Coaching
Gewoon Anders Coaching, gevestigd aan de Pompmolen 10, 3907 GD, Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. De privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

bottom of page