top of page
1024x1024_fav_c_1024x1024_logomark.png

Privacy verklaring

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens om ga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens verwerkings-verantwoordelijke:
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Gewoon Anders Coaching, José Vroemen, Pompmolen 10, 3907 GD, Veenendaal, Nederland

Telefoonnummer: 0624230303

www.gewoonanders-caoching.nl

jose@gewoonanders-coaching.nl

 

Verkrijgen van persoonsgegevens:
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van een coach-traject (bijvoorbeeld via werkgever).

 

Persoonsgegevens:
Gewoon Anders Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum en –plaats

 • Geslacht

 • Burgerservicenummer (BSN)

 • Competenties en interessegebieden

 • Gespreksverslagen

 • Inhoud van communicatie

 

Doeleinden:
Gewoon Anders Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Het bieden van een persoonlijk coach-traject;

 • Een goede- en efficiënte dienstverlening;

 • Beheer van het cliëntenbestand;

 • Het verrichten van administratieve handelingen;

 • Verbetering van de dienstverlening;

 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

 • Facturering;

 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

 • Marketing;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 • Het voeren van geschillen.

 

Waarop is de verwerking gebaseerd:
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coach-traject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van haar diensten;

 • De bescherming van haar financiële belangen;

 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden:
In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coach-traject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER:
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloud-provider Wix.com, daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren:
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik me moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen:
Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Profilering:
Van de informatie die over u wordt verzameld worden analyses gemaakt. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Daarnaast combineer ik de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om u gepersonaliseerde en informatie aan te kunnen bieden.

 

Uw rechten:
U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u mij verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Gewoon Anders Coaching, José Vroemen
06-24230303, jose@gewoonanders-coaching.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring:
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 april 2024

bottom of page